Wednesday, September 14, 2011

RFS Tsesar Kunikov (158)

Large Landing Ship "Tsesar Kunikov" (Photo: A.Brichevsky)